dilluns, 20 d’abril de 2009

PLA DE MOBILITAT DE CAN RUTI

L'ATM i l'Ajuntament de Badalona, estan el·laborant un Pla de Mobilitat per la Zona de can Ruti.

Des de badalona Camina, donem molta importància a aquest fet i d'entrada ens hi hem brindat a col·laborar, des del Consell Municipal del Transport Públic i la Mobilitat Sostenible de Badalona.

Aquest organisme ha el·laborat un esborrany de document, on pretén assenyalar els principals problemes des de la perspectiva dels usuaris dels diferents equipaments que hi ha a la zona. Es un document encara obert on s'hi poden presentar esmenes, via e-mail, fins el día 4 de maig d'enguany, a l'adreça: aaguilera@badalona.cat

A continuació trancribim el l'esborrany i us convidem a esmenar-lo segons el vostre criteri i seguint les regles que trobareu al final.

APORTACIONS DEL
CONSELL MUNICIPAL PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE
I EL TRANSPORT PÚBLIC DE BADALONA
AL PLA DE MOBILITAT A CAN RUTI

(ESBORRANY)


Introducció:

El tema de la mobilitat a la Zona de Can Ruti, ha esdevingut des de la seva creació, especialment conflictiu. El 1980, l’entrada en servei l’Hospital Germans Trias i Pujol, es produïa desprès d’un important retard, motivat per la manca d’infraestructures viàries que permetessin l’accés. Més endavant la construcció d’un aparcament de pagament, qüestió que no va ser prou ben explicada, ni per l’ajuntament ni pels promotors de la idea, és entès per una bona part de la ciutadania, no com un element dissuasori en l’ús del transport privat, sinó que s’hi veu un afany de negoci, explotant una necessitat en uns moments on al recinte només hi arribaven dues línies d’autobús; això motiva una forta protesta que encapçala el moviment veïnal i que acaba amb el rescat de la concessió per part de l’ajuntament i fer l’equipament del tot gratuït.

Avui amb l’ampliació dels serveis i equipaments a la zona, amb la incorporació del Institut Guttman i el Servei de Tanatori, els problemes de mobilitat s’han agreujat, fins al punt que en moments puntuals, s’arriba a situacions de col·lapse total.

De totes maneres, la societat civil avui aplegada en el Consell Municipal per la Mobilitat Sostenible i el Transport Públic, de fa temps ve reclamant la necessitat d’un Pla de Mobilitat específic per aquesta zona, un pla i unes inversions que amb caràcter d’urgència vinguin a solucionar els problemes plantejats actualment i faci previsió de les noves necessitats que el futur desenvolupament d’aquesta zona, ben segur comportarà.
Equipaments existents:

Hospital Germans Trias i Pujol
Aules Universitàries dependents de l’hospital
Institut Guttman
Tanatori
Centre disminuïts psíquics profunds.
Centre investigació s/ Leucemia (en un futur)

Sobre l’accés a la Zona:

Sis línies d’autobús diürn de EMT gestionats per l’empresa TUSGSAL, són les que donen servei a Can Ruti:

BD-0 Circulació interior per la zona
B-12 Montcada / Can Ruti
B-19 Vall de Hebrón / Can Ruti
B-24 Ronda de Sant Pere / Can Ruti
B-26 El Remei / Can Ruti
B-27 Les Oliveres (Sta. Coloma) / Can Ruti

Un autobús nocturn, també de la xarxa metropolitana, i gestionat per TUSGSAL,

N-11 Plaça Catalunya (Barcelona) / Can Ruti.

Així mateix, els usuaris provinents del Maresme, durant el dia poden accedir a la zona, mitjançant el tren que a l’estació de Badalona enllaça amb la línia B-26 de TUSGSAL, o per mitjà de la línia C-10 de l’Empresa Casas del grup Sarbus, enllaçant en la parada de Germà Juli, a Badalona, amb la línia B-27 de TUSGSAL.


Una ullada al mapa de recorreguts de les quatre línies que presten a servei a la Ciutat de Badalona, ens fa adonar que cobreixen una ampli espectre del barris badalonins, tot i que a la banda nord de la ciutat, del carrer Prim fins al límit amb Montgat i també els pobles de Mongat i Tiana, es veuen obligats a fer almenys un transbordament.Tot i això s’observen deficiències, que a la llarga fan que els ciutadans acabin optant pel cotxe privat. Les principals deficiències, que els usuaris troben en l’accés en transport públic als equipaments de Can Ruti son:

La solució aplicada amb línia BD-0 de recorregut interior de la zona, a la pràctica s’ha demostrat poc eficaç i eficient doncs allarga molt el temps de recorregut, qüestió que fa no sigui pràcticament utilitzada.
L’accés al tanatori, amb transport públic col·lectiu, és altament incòmode, doncs, obliga a l’usuari a pujar una llarga escala, per salvar el desnivell, existent entre la carretera, on la línia B-27 té parada i l’equipament. Qualsevol altre de les línies que accedeixen a la zona, no presten cap mena de servei a aquest equipament.
Si bé les freqüències de pas oficials, diríem que són prou correctes, la circulació a dins del casc urbà de la nostra ciutat, i la manca de carrils bus, prioritat semafòrica, i d’altres mesures, provoca que aquestes realment no es compleixin, qüestió que allarga els temps d’espera de l’usuari a les parades, així com el temps de recorregut.
En el cas concret, de l’enllaç, des de l’estació Renfe de Badalona, cobert per la línia B-26, per la configuració de les direccions dels carrers, fa un recorregut endavant i endarrere, que allarga el temps de desplaçament.

Unes possibles solucions a aquestes deficiències, consistirien en modificar el recorreguts, de les línies per l’interior de la zona a fi i efecte, que cobrissin almenys les entrades principals, de cadascun dels equipaments existents; modificant si cal les infraestructures viaries existents, per donar-los l’amplitud necessària pel doble sentit de circulació del Transport Públic, i permetent aconseguir una velocitat comercial acceptable.

Augment de la freqüència de pas i creació de noves línies d’autobús, de suport durant els matins en les hores de més usuaris dels serveis.

Una altre mesura, a adoptar seria, instal·lar un carril bus en sentit ascendent per Martí Pujol, a fi i efecte d’augmentar la velocitat comercial en la línia que enllaça amb RENFE.

També cal avançar en el projecte d’una línia de metro entre la estació de Badalona Centre i la Zona de can Ruti, l’estudi de la qual ja estava previst de realitzar en el PDI 2001 /2010

Vianants i ciclistes:

Pel que fa a l’accés a la zona, tant a peu com amb bicicleta, caldria la construcció de voreres en els trams que falten; així com establir passos de vianants senyalitzats en totes les cruïlles o no hi siguin com per exemple, la carretera de Can Ruti amb l’avinguda Cerdanya. Al mateix temps, caldria el disseny de carril bici, fora de la vorera, tan a la carretera de Canyet com a la carretera de Can Ruti; aquest darrer amb enllaç amb el que puja per la riera Canyadó.

Pel que fa a la circulació de vianants per l’interior de la zona, pensem seria convenient, l’establiment de itineraris específics, d’unes dimensions mínimes de tres metres d’amplada, que enllacin els equipaments entre sí, i amb les paredes d’autobús, amb vorera continuada en els encreuaments amb calçades per a vehicles. En els casos de carrers que calgui compartir amb la circulació rodada, les voreres a banda i banda tindran un mínim de dos metres d’amplada, lliures d’obstacles. D’acord amb els criteris del Pacte per la Mobilitat a Badalona.

Creació d’espais per aparcament de bicicletes a prop de les entrades als equipaments.

Servei de Taxi:

Creiem convenient, la creació de Carrils Bus Taxi, als accessos a la zona, a fi i efecte de millorar la velocitat comercial tant del servei de bus, com el de taxi.

Ampliació de la parada de taxis existent davant la porta principal de l’Hospital Germans Trias i Pujol, disposant els vehicles en cordó.

Creació de parades al davant de l’Institut Guttman i el Tanatori

Vehicle privat:

La circulació en cotxe per tota la zona, estarà sotmesa a una limitació de velocitat, on es respectarà sempre la prioritat dels vianants. Adaptant la xarxa viaria, perquè amb el mínim recorregut possible, des de les vies d’accés arribin a les zones d’aparcament.

Aparcament:

A més a més del que hi ha, i que avui per les necessitats de l’Hospital i de l’Institut Gutmman ja comença a resultar insuficient, pensem que més que pensar en ampliacions caldrà racionalitzar el seu ús, qüestió en la que esperem pugui tenir influencia el Pla de Mobilitat específic que per aquesta zona s’està portant a terme així com els plans de mobilitat específics dels treballadors de cadascuna de les empreses, que de ben segur han de comportar incentivar la utilització del transport públic en detriment del vehicle privat.

Pel que fa al Tanatori específicament, i donada l’especial característica d’aquest tipus de servei, pensem que cal la construcció d’un aparcament, en règim de pagament per temps utilitzat, amb un nombre de places suficient per atendre les puntes de demanda característiques d’aquests tipus d’equipament, amb accés directe a l’edifici de sales de vetlla. Amb accessos i sortides, amb capacitat per atendre grans aglomeracions puntuals, característiques d’aquest tipus de serveis.

Altres consideracions generals:

Caldria estudiar la creació d’un carril específic pels vehicles d’emergències, des de l’entrada de la zona fins les entrades del serveis d’urgències, tant de l’Hospital, com de l’Institut Guttman.

Caldria establir un únic sentit de circulació, pel vehicle privat, davant la porta de l’Hospital Germans Trias i Pujol, a fi i efecte d’evitar els col·lapses a les portes de l’equipament

Caldria dissenyar un nou accés o adaptació del ja existent a la zona del Tanatori que permeti, establir un únic sentit de circulació en tota la zona, pels vehicles privats; Mantenint el doble sentit per Taxis i Transport Públic

Instal·lació d’escales mecàniques o ascensors, des de la carretera fins al Tanatori.PRESENTACIÓ D’ESMENES

Es poden presentar el següent tipus d’esmenes fent-ho d’acord amb les indicacions que mostrem a continuació:

Esmena d’adició

A la Pag...... a la línia...... entre....(darrera paraula abans del que vulgueu afeigir) i ....(primera paraula

desprès del que volgueu afeigir), de la línia......... cal afegir..........................

Esmena de substitució:

A la Pag...... a la línia.......... Cal substituir....... (paràgraf que cal eliminar)........... , pel

text:.................(el nou text que proposeu)

Esmena de supressió:

A la Pag..... a la línia........ Cal eliminar......(paràgraf que cal eliminar).......

Esmena d’aportació:

A la Pag...... entre la línia...... i la línia...... Cal afegir el següent paràgraf:.....(paragraf que proposeu).......


A l’encapçalament de cada esmena presentada, que indiqueu el tipus: Adició, supressió,...etc. i les envieu per e-mail, abans del dia 30 d’abril a la següent adreça:
aaguilera@badalona.cat